ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Изграждане на еталонен курс, който задава структурата на останалите работни курсове.

/за служебно ползване/

Програма - "КАК СЕ ПРАВИ":

  • начална страница на платформата - навигация и достъп до ресурси
  • потребителски и системни роли - настройки и приложение
  • категории и курсове - създаване, настройки, функционалности
  • администриране на курс - ресурси

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • зададени критерии и структура за изграждане на курс за смесено обучение
  • изясняване на типовите задачи в процеса на е-обучението
  • поставяне на въпроси за следващо обсъждане

logo

Обучение за работа с Офис пакет и поддържане на база данни по ключова компетентност 4„Дигитална компетентност":

Хорариум: 45 учебни часа 

УЧЕБНА ПРОГРАМА обучение за работа с Офис пакет и поддържане на база данни

Намиране на информация в интернет.
Обработване на документи чрез въвеждане, форматиране, съхраняване и разпечатване.
Работи с електронни таблици
Водене на кореспонденция според фирмената идентичност.
Изготвяне на презентация на фирмата и на дейностите й
Организирате с помощта на фирмен софтуер офисните дейности и поддържане на базата данни.