ГРАФИК:

11, 12, 13, 14 декември 2017г.

Първа група:

13:30-17:30 офис adidas Bulgaria

Втора група:

09:00-12:30 Офис TrainSoft

на 14.12. втора група провежда обучението  

09:00-12:30 офис adidas Bulgaria

Примерна учебна програма:

MICROSOFT EXCEL - 20 учебни часа

Вградени функции
Логически функции (Logical Functions) /опишете казуси за разрешаване/:
 - IF, IFERROR
 - AND, OR, NOT
Функции за търсене и намиране (Lookup &Reference Function)
VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP
MATCH, INDEX, OFFSET
Условно форматиране (Conditional Formatting). Използване на формули
Инструменти за работа с таблици като бази данни
Сортиране на данни. Премахване на дублиращи се данни (Remove Duplicates). Работа с потребителски списъци (Custom lists) при сортиране
Работа с дефинирани таблици (Excel Table).
Анализ на данните с помощта на осеви таблици (Pivot Table).
Създаване и използване на вградените инструменти
Диаграми в осевите таблици. Динамично представяне на данни Slicers
Консолидиране на данни - Data Consolidate, Pivot Table
Инструменти за анализ на данни (What-If Analysis)
Работа с макроси
Основни настройки в NS Excel 2010 за работа с макроси
Записване на макроси. Имена на макросите
Работен екран за редактиране на макроси - елементи и основни настройки
Режими за тестване на макроси
Решаване на задачи близки до работни казуси

Обучение за създаване на професионални фирмени презентации.

График 11, 12, 13/понеделник вторник и сряда/ декември 2017г.

1-ва Група 

09:00-12:30 офис adidas Bulgaria

2-ра Група

13:30-17:30 Офис TrainSoft
 

За да е ефективно обучението опишете във форум кои функции да се изучават и какви казуси да се решават по предложената Примерна учебна програма:

MICROSOFT EXCEL - 20 учебни часа

Вградени функции
Логически функции (Logical Functions) /опишете казуси за разрешаване/:
 - IF, IFERROR
 - AND, OR, NOT
Функции за търсене и намиране (Lookup &Reference Function)
VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP
MATCH, INDEX, OFFSET
Условно форматиране (Conditional Formatting). Използване на формули
Инструменти за работа с таблици като бази данни
Сортиране на данни. Премахване на дублиращи се данни (Remove Duplicates). Работа с потребителски списъци (Custom lists) при сортиране
Работа с дефинирани таблици (Excel Table).
Анализ на данните с помощта на осеви таблици (Pivot Table).
Създаване и използване на вградените инструменти
Диаграми в осевите таблици. Динамично представяне на данни Slicers
Консолидиране на данни - Data Consolidate, Pivot Table
Инструменти за анализ на данни (What-If Analysis)
Работа с макроси
Основни настройки в NS Excel 2010 за работа с макроси
Записване на макроси. Имена на макросите
Работен екран за редактиране на макроси - елементи и основни настройки
Режими за тестване на макроси
Решаване на задачи близки до работни казуси

Обучение за създаване на професионални фирмени презентации.

График  23 /понеделник /октомври от 14:00 до 18:00 часа 24/вторник/ от 13:00 до 18:00 часа и 25 /сряда/ октомври  от 9:00 до 13:00 часа  в залата на Adidas 

Обучение за създаване на професионални фирмени презентации.

ГрафикÉ 5, 9, 12 и 16 /понеделник и петък/ ЮНИ от 14 до 17:15 часа в залата на adidas 

MICROSOFT EXCEL Macros 20 учебни часа

Съдържание

Options/Most Popular/Developer
Microsoft Visual Basic For Application
VBA – code panel (Alt+F11)
Процедури
Sub име ()
End Sub
Function име(arg1, arg2, ….) [as тип]
типове - DIM … AS …
присвояване
Създаване на макрос чрез запис
Record macro
Stop recording
Run macro
Присвояване на макрос на бутон
Връщане на стойност
Извикване на макрос-функция
Структура на оператори If - End If
Case
Цикъл
For I=... To/Next i
For Each x In Range("A1:A5")
Do While /Loop
Do Until /Loop
Адресиране на клетки и страници
Val1 = Sheets("Sheet1").Cells(1, 1)
With Selection
Редактирне на код
Настройка на цикъл
примерен код
Настройка на селекция

За да е ефективно обучението опишете във форум кои функции да се изучават и какви казуси да се решават по предложената Примерна учебна програма:

MICROSOFT EXCEL - 20 учебни часа

Вградени функции
Логически функции (Logical Functions) /опишете казуси за разрешаване/:
 - IF, IFERROR
 - AND, OR, NOT
Функции за търсене и намиране (Lookup &Reference Function)
VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP
MATCH, INDEX, OFFSET
Условно форматиране (Conditional Formatting). Използване на формули
Инструменти за работа с таблици като бази данни
Сортиране на данни. Премахване на дублиращи се данни (Remove Duplicates). Работа с потребителски списъци (Custom lists) при сортиране
Работа с дефинирани таблици (Excel Table).
Анализ на данните с помощта на осеви таблици (Pivot Table).
Създаване и използване на вградените инструменти
Диаграми в осевите таблици. Динамично представяне на данни Slicers
Консолидиране на данни - Data Consolidate, Pivot Table
Инструменти за анализ на данни (What-If Analysis)
Работа с макроси
Основни настройки в NS Excel 2010 за работа с макроси
Записване на макроси. Имена на макросите
Работен екран за редактиране на макроси - елементи и основни настройки
Режими за тестване на макроси
Решаване на задачи близки до работни казуси