logo

Обучение за работа с Офис пакет и поддържане на база данни по ключова компетентност 4„Дигитална компетентност":

Хорариум: 45 учебни часа 

УЧЕБНА ПРОГРАМА обучение за работа с Офис пакет и поддържане на база данни

Намиране на информация в интернет.
Обработване на документи чрез въвеждане, форматиране, съхраняване и разпечатване.
Работи с електронни таблици
Водене на кореспонденция според фирмената идентичност.
Изготвяне на презентация на фирмата и на дейностите й
Организирате с помощта на фирмен софтуер офисните дейности и поддържане на базата данни.