В края на обучението участниците трябва да

ЗНАЯТ:

 • терминологията за здравословни и безопасни условия на труд;
  • задълженията на работодателите за осигуряване на безопасност и здраве и по отношение на някои категории работещи;
  • различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;
 • изискванията за професионален и здравословен риск;
 • различни видове защитни приспособления;
  • средства за сигнализация и маркировка;
  • действието на пожарогасителните апарати.

ОПИСВАТ:

 • причините, довели до травматизъм, и начините за оказване на долекарска помощ.

МОГАТ ДА :

 • работят с нормативни актове;
  • прилагат теоретични знания при решаване на казуси за работната среда;
 • попълват трудов договор;
 • преценяват професионалния и здравен риск;
 • разработват писмен материал по зададена тема за даден обект;
  • анализират начини и средства за защита  и ограничение на вредните фактори;
   • извършват самостоятелно преценка на риска на дадено работно място;
   • преценяват пожарната опасност на обектите и да демонстрират работа с пожарагасителни уреди и съоръжения;
    • преценяват травмите и да извършват първична долекарска помощ.